Revize

Elektroinstalace, stejně jako vše, podléhá času. Pravidelně by proto měla procházet odbornou revizí, která zajistí, že elektřina u vás doma bude spolehlivá a bezpečná.

Jak probíhá revize a co může odhalit

Revize mohou odhalit celou řadu závad na vaší elektroinstalaci, čímž vám nejen ušetří peníze, ale zároveň zajistí vaše bezpečí. Revizní technici skrze měření kontrolují současný stav elektroinstalace a prověřují, zda je dobře zajištěna proti vnějším vlivům, které by ji mohly časem poškodit.

Před revizí si připravte dokumentaci

Jako podklad k revizi slouží mnoho dokumentů. Jde zejména o projektovou a výrobní dokumentaci rozvaděče a další předepsané dokumenty, které máte jako provozovatel povinnost uchovávat po celou dobu životnosti tohoto elektrického zařízení. Absence těchto dokumentů je závadou a revizní technik má mnohem více práce s prohlídkou a kontrolou tohoto zařízení. Může tedy po vás logicky  požadovat více peněz. 

Příslušnou dokumentaci byste měli obdržet od montážní firmy nebo od svého projektanta elektroinstalace. Jakmile ji získáte, za její úplnost a aktuálnost již nesete zodpovědnost sami.

Průběh revize

Zjednodušeně se dá říci, že revizní technik kontroluje shodu instalace s projektovou dokumentací. V rámci revize provede kontrolu použitých přístrojů, zda jsou vhodné pro dané vnější vlivy, výběr ochran, správných kabelů, včetně jejich uložení a podobně. Mezi časté chyby patří například nízké krytí proti prachu či špatná ochrana proti vlhkosti nebo používání elektrických přístrojů venku bez potřebné UV odolnosti. To pak vede například k riziku vniknutí hořlavého prachu do zásuvky nebo vypínače, k poruše těchto přístrojů, nebo například až ke vzniku požáru. Mimo jiné může dojít i ke zvýšení vlhkosti uvnitř přístrojů a k jejich korozi,  čili významnému zkrácení životnosti a vzniku rizik úrazu elektrickým proudem. 

Kontrola UV odolnosti

Řada elektrikářů i většina laiků používá krabice a rozvaděče s vysokou ochranou proti vodě a prachu (takzvané IP, například IP55, nebo IP68), už si ale neověří potřebnou UV odolnost. Na slunci pak tyto výrobky rychle degradují a během 2 až 4 let dochází k takovému poškození, že je nutná jejich výměna, což s sebou nese jak bezpečnostní rizika, tak nemalé dodatečné finanční náklady. Právě před těmito problémy vás ochrání důkladná revizní prohlídka. 

Dvakrát měř, abys nemusel sekat do zdi

Revizní technik pomocí speciálních měřících přístrojů ověří parametry předřazených ochranných přístrojů, konkrétně například proudové chrániče či hodnoty předřazených jističů. To je velmi důležité z pohledu ochrany zdraví nebo ochrany před požárem. Například podcenění průřezu a délky kabelu na zásuvkovém okruhu může mít za následek, že v případě poruchy zkratem v některé ze zásuvek nedojde včas k aktivaci předřazené ochrany a může dojít k poškození kabelu a následně k úrazu nebo požáru. I když dojde jen k poškození kabelu, jeho výměna se neobejde bez sekání do zdi a dalších časově i finančně nákladných prací. Výchozí revize by se proto neměly podceňovat.

Technik může odhalit i poškozenou izolaci kabelu, do kterého se snadno dostává vlhkost. To vám umožní včas reklamovat takto poškozený kabel a nechat provést výměnu či opravu na náklady montážní firmy či toho, kdo poškození způsobil. Jinak máte na domě nebo v bytě skrytou závadu, která se může projevit až po několika letech, kdy náklady na nápravu už plně pocítí vaše peněženka.