Revize

Elektroinstalace, stejně jako vše, podléhá času. Pravidelně by proto měla procházet odbornou revizí, která zajistí, že elektřina u vás doma bude spolehlivá a bezpečná.

Revize elektroinstalace a jak na ně

Elektroinstalace není imunní vůči zubu času a stejně jako vše ostatní potřebuje pravidelnou péči. I když totiž elektřina v domácnosti funguje, neznamená to, že jsou rozvody v bezchybném stavu. Pokud zanedbáme revize, můžeme se z dlouhodobého hlediska vystavovat riziku, že nám přestane elektřina fungovat, a v horším případě může dojít i ke zranění či požáru.

Co je to revize elektrického zařízení? Vlastně jde o souhrn mnoha úkonů, které vedou k ověření stavu bezpečnosti revidovaného elektrického zařízení. Zdaleka nejde jen o nějaký papír, ale o důležité ověření, že návrh i samotná montáž nebo výběr vhodných přístrojů proběhly v souladu s návody výrobců a jejich použití odpovídá platným předpisům. Revize dále zaručí, že se projektant, nebo samotný elektrikář který tuto instalaci provedl, nedopustil chyby a že tato instalace splňuje alespoň normativní minimum z pohledu úrovně bezpečnosti revidovaného zařízení. Revize zkrátka zajistí, že lze vaši instalaci provozovat bezpečně.

Samotná cena revize je pouze malou položkou z celkové ceny rekonstrukce, nebo nové instalace, přesto je velmi významným a neopomenutelným krokem. Pozvání revizního technika, který si instalaci ani neprohlédne, neprovede měření a jen napíše v tomto případě bezcenný papír, je hazardem se zdravím a zbytečným riskem. Ve vašem vlastním zájmu je naopak pozvání takového revizního technika, který vše důkladně zkontroluje a provede potřebná měření, aby ve finále potvrdil skutečný stav vaší elektroinstalace.

Výchozí revize

Výchozí revize se provádí vždy na každém elektrickém zařízení, které se uvádí do provozu. Vlastně je jedno, zda se jedná o nové, nebo rekonstruované elektrické zařízení. Jde o kontrolu, která ověřuje, že byly dodrženy všechny příslušné normy a předpisy, návody výrobků a samotné montážní postupy. Je důležité toto provést ještě před tím, než je tato instalace předána uživateli. Podstatné je mít také na paměti, že za tuto instalaci a její bezpečný provoz před zákonem odpovídá sám provozovatel, který by byl sám proti sobě, kdyby na sebe převzal rizika jen kvůli tomu, aby na revizi ušetřil pár stokorun.

Pravidelná revize

Pravidelná revize slouží ke srovnání se stavem a naměřenými hodnotami výchozí revize. Revizní technik zjišťuje, do jaké míry došlo ke zhoršení stavu dané elektroinstalace například z pohledu vlhkosti, stárnutí izolace nebo například neodbornými zásahy do této instalace. 

Pravidelná revize se provádí v pravidelných termínech, které stanovují normy, přičemž jejich délka odpovídá míře riziku jejich provozu. Termíny mohou být například od 6 měsíců po 5 let v závislosti na takzvaných vnějších vlivech, které určují některé vlastnosti prostředí mající vliv na životnost, a tedy i bezpečnost samotného elektrického zařízení. 

Tento typ revizí se nejčastěji provádí v komerčních a kancelářských objektech nebo společných prostorách bytových domů. Za dodržování těchto termínů, stejně jako za samotné elektrické zařízení, zodpovídá provozovatel, pokud toto není upraveno smluvně. 

V samotných bytech a rodinných domech jsou tyto termíny provádění pravidelných revizí pouze doporučené, ale je více než rozumné nechat instalace revidovat v obdobných termínech. V některých případech je například absence pravidelné revize důvodem k významnému krácení případné pojistné události, protože je to chápáno jako porušení vaší povinnosti ze smlouvy o pojištění. Prakticky každá pojistná smlouva totiž obsahuje větu, která ukládá povinnost udělat vše proto, abyste předešli možným škodám. Absence normou doporučené pravidelné revizní prohlídky pak může být vykládána jako porušení tohoto článku smlouvy se všemi právními důsledky.

Mimořádná revize

Mimořádná revize se provádí například po částečné rekonstrukci či jiném větším zásahu do elektroinstalace nebo po událostech, jakými mohou být požáry, zaplavení vodou, úder blesku a podobně. Jejich rozsah plně odpovídá výchozím revizím. Také může jít o „pravidelnou revizi“ v případech, kdy nemáme k dispozici výchozí revizní zprávu, projekt či předchozí pravidelnou revizní zprávu, a tedy neznáme předchozí stav elektroinstalace z pohledu bezpečnosti.

Kolik revize stojí?

U bytů můžete počítat zhruba s částkou kolem 2 000 Kč, zatímco v případě rodinných domů vyjde revize o několik stovek, až tisíců dráž. Každopádně hodně záleží na konkrétní situaci, elektrikáři a především velikosti, nebo stavu elektroinstalace. 

Kdo smí provádět revizi?

Revizi může provést pouze elektrikář, který k tomu má příslušné oprávnění. Zásah do elektroinstalace „na vlastní pěst” není zákonem povolený. Elektroinstalace je totiž složitý systém, u kterého je potřeba znát všechna rizika a všechny nástrahy – z tohoto důvodu je lepší svěřit ji profesionálům. Pokud hledáte revizního technika, můžete využít mapy elektrikářů, kde najdete prověřené odborníky.

Jak často provádět revizi?

U společných prostor zákon revizi vyžaduje aspoň jednou za pět let, u bytů a rodinných domů je již ale situace jiná. Pokud vás zajímá, jak často provádět revizi, můžete si přečíst náš článek na toto téma.